Sunday , May 28 2023

Kamerbrief over benoemingsprocedure Rijksvertegenwoordiger

www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 2014-0000227682 Uw kenmerk 2014Z07038/2014D13855 Bijlage(n) 1 Datum 23 april 2014 Betreft benoemingsprocedure Rijksvertegenwoordiger Pagina 1 van 1 > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

In uw brief van 16 april jl. verzoekt u mij om “een uiteenzetting van de invulling, de uitwerking en het tijdpad van de transparante benoemingsprocedure voor de Rijksvertegenwoordiger.”

De procedure en bijbehorend tijdpad van de aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger is als volgt:

Procedure  Planning 2014 
Publicatie in Staatscourant, Landscourant, Afkondigingsblad, Antilliaans Dagblad en Amigoe 22 april
Sluiting sollicitatietermijn 13 mei
Selectiegesprekken medio juni
Inwinnen gevoelen bestuurscolleges eind juni
Agendering ministerraad 4 juli
Koninklijk besluit 8 juli
Beëdiging medio juli
Antwoord op Kamervragen m.b.t. sociaal beleid
Gied Mommers long awaited book about his life on Saba is now available