Friday , December 1 2023

The official letter (in Dutch) about the new medical helicopter

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

 

Datum 18 september 2014

Betreft Helikoptercontract

 

Geachte voorzitter,

 

In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vas-te commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gezondheidszorg in het Caribische gebied op 3 juli 2014, heb ik toegezegd u nader te informeren over de uitkomst van de aanbesteding van het Helikoptercontract op de Bovenwinden. Ik refereer ook aan de antwoorden van de Kamervragen over dit onderwerp op 19 februari 2014 door mijn collega Plasterk (kenmerk 2014-0000099245).

 

In april 2011 is door de zorgstichting te Sint Eustatius een contract met de firma National Helikopters gesloten voor de beschikbaarheid van 1 helikopter die moest voldoen aan de eisen van de Rijksluchtvaartdienst en de luchtvaartautoriteiten te Sint Maarten (dubbele motoren, dubbele piloot, nacht vliegmogelijkheden en een tijdelijke ontheffing van IFR). Deze “oude” helikopter werd in 2013 145 keer ingezet. De kosten hiervan bedroegen ongeveer $ 700.000.

 

Defensie/ Kustwacht Caribisch gebied (CARIB)

Met Defensie is in 2013 onderzocht of samenwerking bij aanschaf en gebruik van een helikopter op de Bovenwinden meerwaarde en eventuele besparingen zou kunnen opleveren. Gebleken is dat een zogenoemde dedicated medevac helikopter (dwz. uitgerust voor specifiek medisch vervoer) niet geschikt is voor het uitvoeren van defensie- en/of kustwachttaken. Verbetering van de kwalitatieve helikopterca-paciteit of de permanente beschikbaarheid vanuit de huidige helikoptercapaciteit van Defensie of de Kustwacht CARIB behoort evenmin tot de mogelijkheden. Defen-siehelikopters in het Caribisch gebied, noch de kustwachthelikopters ter plaatse zijn specifiek toegerust voor patiëntenvervoer en bovendien ook niet permanent be-schikbaar voor de Bovenwinden. Daarnaast bestaat bij zowel Defensie als de Kust-wacht CARIB geen behoefte aan uitbreiding van de bestaande helikoptercapaciteit. Door benodigde aanvullende specificaties voor defensie- en kustwachtgebruik zou deze optie overigens ook aanzienlijk duurder uitpakken.

Contract Helikopter

Met ingang van 1 april 2014 moet de helikopter vanwege de veiligheidseisen voor vliegen in het donker boven zee, zijn uitgerust met speciale apparatuur, genaamd IFR. Om aan deze eis te voldoen moet er een helikopter komen die daarmee is uit-gerust. Bovendien liep het contract met National Helicopters per die datum af. Vanwege deze ontwikkelingen is begin 2014 offerte gevraagd aan private partijen voor de inzet van een grotere helikopter die beschikt over het dan verplichte IFR systeem, op basis van 145 vluchten per jaar. Ondertussen is aan zowel het ministe-rie van I&M als de luchtvaartautoriteiten te Sint Maarten tot december 2014 uitstel gevraagd en verleend voor de ontheffing van IFR voor het huidige toestel.

 

Na beoordeling van de offertes op prijs en kwaliteit wordt het contract aan National Helicopters gegund. Er wordt een zogenaamd Bell 430 geplaatst naast de bestaande helikopter, die als backup toestel zal worden gebruikt wanneer de Bell mocht uitvallen wegens service of onderhoud. Deze Bell is een dedicated medevac helikopter die voldoet aan alle verplichtingen op luchtvaartgebied waaronder de IFR, zuurstof-reserves voor kritieke patiënten, grotere actieradius waardoor ook het ziekenhuis in Guadeloupe direct bereikbaar is, met de mogelijkheid om aanvullend medisch per-soneel mee te nemen of begeleiding van de patiënt. De jaarlijkse kosten zullen ongeveer 1,7 miljoen dollar bedragen.

Dit is ongeveer 1 miljoen (dollar) duurder dan de vorige voorziening die niet meer aan de luchtvaarteisen voldeed.

 

Hoogachtend,

 

de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

 

  1. drs. E.I. Schippers

 

 

Answers by minister Pasterk on budget proposal 2015 Kingdom Affairs & BES-Fund
Half year financial report January-June 2014 Cft BES (in Dutch)