Friday , December 1 2023

Letter from Minister to Parliament about Education Police (in Dutch)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 20 oktober 2014

Onderwerp Politieonderwijs BES,

brief van de Raad voor de Rechtshandhaving

 

Hierbij bied ik u aan de brief van de Raad voor de Rechtshandhaving (verder: de Raad) over het politieonderwijs ten behoeve van het Korps Politie Caribisch Nederland (verder: het KPCN). De aanleiding voor de brief is dat de Raad, conform haar jaarplan 2013, inspectieonderzoek wenste te verrichten naar de kwaliteit van het politieonderwijs op Curaçao, Sint Maarten en voor Nederland op Bonaire, St Eustatius en Saba (verder: de BES).

De Raad heeft eind 2013 een oriënterend onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het formuleren van een plan van aanpak voor inspectie van de kwaliteit van de initiële politieopleiding ten behoeve van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (verder: KPCN). Na de oriëntatie achtte de Raad het niet opportuun om een inspectieonderzoek uit te voeren en licht dit besluit toe in haar brief.

Tijdens de oriëntatie heeft de Raad een goed beeld gekregen van het politieonderwijs ten behoeve van het KPCN. Zo zijn, op grond van artikel 40 van de Rijkswet Politie en de ‘Onderlinge regeling houdende kwaliteitseisen, opleidings- en trainingsvereisten politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba’, gemeenschappelijke competentiegerichte eindtermen1 opgesteld. Deze eindtermen beogen dat de eisen en criteria waar de politieopleidingstrajecten aan moeten voldoen uniform en gelijkluidend zijn voor de korpsen van Curaçao, Sint Maarten en van de BES. In de ontwikkeling van de organisatie heeft het KPCN een meerjarig opleidingsplan opgesteld waarin de ambitie voor initiële en post-initiële opleidingen is beschreven.

Daarnaast is vanuit  het ministerie van Veiligheid en Justitie een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Politieacademie waarin afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van politieopleidingen ten behoeve van het KPCN. De Politieacademie heeft de vastgestelde competentiegerichte eindtermen vertaald naar een nieuw duaal competentiegericht onderwijsprogramma2 dat ook gebaseerd is op het initieel politieonderwijs op mbo-niveau zoals dat ook door de Politieacademie wordt verzorgd voor de Nederlandse Politie. Dit programma voorziet in de opleiding van nieuwe aspiranten tot politiemedewerker. Daarnaast voorziet deze ook in het bijscholen van zittende operationele executieve politiemedewerkers om hun competenties in overeenstemming te brengen met wat er van hen verwacht mag worden als allround politiemedewerker.

Het onderwijsprogramma voor de aspirant agenten startte in 2011 samen met Sint Maarten waarbij alle aspiranten van het KPCN de opleiding succesvol hebben doorlopen. Voor deze opleiding werd gebruik gemaakt van onderwijslocaties op Curaçao, St Maarten en Bonaire. In 2012 startten 18 medewerkers van het KPCN het bijscholingstraject op Bonaire waarvan 17 de opleiding succesvol hebben afgerond.

Medio 2013 heb ik, als korpsbeheerder van het KPCN, de Politieacademie de opdracht gegeven de genoemde politieopleiding te evalueren. De Raad constateert dat het evaluatierapport een helder beeld geeft van de wijze waarop de opleiding tot stand is gekomen en de eerste uitvoering daarvan is verlopen. De Raad concludeert een positief beeld te hebben gekregen over de ontwikkeling die het initieel politieonderwijs voor de politie op de BES eilanden tot nu toe heeft doorgemaakt. De Raad vindt het positief dat er een uitgebreide zelfevaluatie heeft plaatsgevonden waarin de voor het politieonderwijs verantwoordelijke partijen (Politieacademie, KPCN en korpsbeheerder) inzicht hebben in de kwaliteit van het politieonderwijs. De Raad gaat ervan uit dat de geconstateerde verbeterpunten uit het zelfevaluatierapport voortvarend worden opgepakt door de verantwoordelijke partijen en is voornemens bij de volgende initiële opleiding inspectieonderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de betreffende politieopleiding.

Het stemt mij tot tevredenheid dat de Raad middels de zelfevaluatie een positief beeld heeft over het initiële politieonderwijs op de BES en nader inspectieonderzoek niet opportuun acht. De verbeterpunten voor het politieonderwijs worden opgepakt in de tijdens het najaar 2014 startende opleidingstrajecten voor aspiranten en medewerkers. Het werkend leren in het korps, door de Raad als belangrijkste verbeterpunt aangemerkt, zal daarbij op mijn aandringen worden verbeterd door KPCN en de Politieacademie.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

logo_rijksoverheid

Facebook page of Saba Day Organisation
Registration is open: Saba Triathlon, January 31, 2015