Tuesday , February 27 2024

Letter to the Parliament concerning the Caribbean Multi-annual Programme (in Dutch)

26 november 2014

Meerjarenprogramma Caribisch Nederland

In uw brief van 13 november jl., vraagt u mij om in een brief de meest recente stand van zaken met betrekking tot de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland aan te geven, inclusief wanneer deze plannen aan uw Kamer worden gestuurd.

In antwoord hierop en zoals ook in eerdere correspondentie aan uw Kamer (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen bij de recente begrotingsbehandeling) is gewisseld: een eerste proeve van het meerjarenprogramma van Rijk en eilanden is besproken in de week van 16 juni j.l. met de bestuurscolleges van de openbare lichamen (tijdens de zogenoemde CN week). Afgesproken is dat de komende maanden een meerjarenprogramma met de eilanden zal worden uitgewerkt, dat kan worden gedragen door het Rijk en de eilandbesturen en uiteraard ook financiële dekking heeft. Die uitwerking is ter hand genomen door de eilandsbesturen en de departementen.

Volgend jaar vindt hierover in het kader van de Voorjaarsnota in het kabinet besluitvorming plaats welke in de CN-week van juni 2015 met de eilanden zal worden besproken. Naar verwachting kan het definitieve meerjarenprogramma daarna aan uw Kamer worden aangeboden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

ministerie-logoie

 

Program Saba Day Weekend 2014
Brief aan Tweede Kamer over Motie Kinderbijslag