Friday , March 1 2024

In Dutch: overview of projects on Saba related to poverty

Datum 15 december 2014

Betreft Overzicht projecten Caribisch Nederland

Overeenkomstig mijn toezegging in het algemeen overleg armoede en schulden op 2 juli jl. stuur ik u bijgaand een actueel overzicht van projecten op het terrein van armoede in Caribisch Nederland.

De armoedeproblematiek in Caribisch Nederland kan alleen met een integrale benadering worden aangepakt. Verschillende ministeries hebben zich gezamenlijk verbonden aan deze integrale aanpak en hebben hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Ik heb besloten om het deel van de intensivering armoede- en schuldenbeleid voor Caribisch Nederland toe te voegen aan dit integrale budget. Hiermee worden projecten gefinancierd die zijn gericht op een integrale aanpak van de sociaaleconomische problematiek op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Deze aanpak levert een bijdrage aan het bestrijden van armoede- problematiek, het verbeteren van de positie van kinderen en hun familie, maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en het scholen van mensen waardoor zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

In de bijlage vindt u het overzicht van goedgekeurde projecten voor het integrale budget 2013/2014 (USD 4.000.000).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Jetta Klijnsma

 

SABA:

Datum
15 december 2014

Onze referentie

2014-0000188898

Project Korte omschrijving
Armoedebestrijding Uitbreiden van de Public Assistance Regeling voor sociale minima, zodat noodzakelijke reparaties aan huizen kunnen worden uitgevoerd voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen.
Armoedebestrijding (2) Dit is een vervolgproject op het hiervoor genoemde project.
Werkmeester Jongeren met een taakstraf voeren deze op het eiland uit in de vorm van een arbeidsproject, waarbij de verplichte arbeid wordt ingezet als straf, maar ook een resocialiserend karakter heeft.
Werkmeester + (jeugdwerkloosheid) Aanbieden van betaalde werkzaamheden via Public Works aan jongeren die hun taakstraf hebben volbracht als opstap naar het verkrijgen van een reguliere baan. Dit wordt zo veel mogelijk gecombineerd met het project armoedebestrijding.
Employment Opportunities Re-integratie van lokale arbeidskrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt door het aanbieden van betaalde werkervaringsplaatsen, het aanbieden van scholing en training, jobcoaching en begeleiding.
Employment Opportunities (2) Dit is een vervolgproject op het hiervoor genoemde project.
Versterking kinderopvang Training en coaching om de professionaliteit van de enige kinderopvanginstelling op Saba, Laura Linzey Day Care Centre, te vergroten en daarnaast investering in noodzakelijke materialen.
Renovatie OYOHF Homes Wegwerken van onderhoudsachterstanden van 30 sociale huurwoningen van de Own Your Own Home Foundation, waarbij lokale kleine aannemers worden gevraagd offerte in te dienen voor de renovatie werkzaamheden.
State Secretary Jetta Klijnsma
State Secretary Jetta Klijnsma
In Dutch: Klijnsma promises to work out the plan for Child Support ("Kinderbijslag")
Closing of Government offices