Sunday , April 2 2023

In Dutch: Klijnsma promises to work out the plan for Child Support (“Kinderbijslag”)

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22

Datum 17 december 2014
Betreft Kinderbijslag Caribisch Nederland

Bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling SZW 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Schouten aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderkorting op Bonaire, Sint Eustatius en Saba om te vormen tot een kinderbijslagregeling.

Bij brief van 20 maart 2014 (Kamerstukken I, 2013/14, 33 750 IV, O) heb ik toegezegd de informatie die ik hierover aan de Tweede Kamer zend, tevens aan de Eerste Kamer te doen toekomen. Met deze brief los ik deze belofte in.

Bij brief van 25 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000 XV, nr. 54) heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd dat ik de aan de motie ten grondslag liggende analyse deel dat het huidige systeem een verzilveringsproblematiek voor gezinnen met een lager inkomen tot gevolg heeft. Een kinderbijslagregeling in plaats daarvan zou dat bezwaar opheffen.

In reactie op bovengenoemde brief heeft de Tweede Kamer bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling 2015 een motie van de leden Schouten en Van Laar (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000 XV, nr. 36) aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om de fiscale kinderkorting per 1 januari 2016 op dusdanige wijze om te vormen tot een kinderbijslagregeling dat niemand erop achteruitgaat (wat neerkomt op een bedrag van $ 38 per kind per maand), en over de uitwerking hiervan in overleg te treden met de bestuurscolleges van de eilanden. Met deze motie is duidelijk een richting aangegeven, waarmee ik – ten behoeve van de bevolking van Caribisch Nederland – graag aan de slag ga.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Jetta Klijnsma

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4 T 0703334444
F 0703334033 www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon Onze referentie

2014-0000189196

State Secretary Jetta Klijnsma
State Secretary Jetta Klijnsma
Garbage fee update
In Dutch: overview of projects on Saba related to poverty