Friday , March 24 2023

Letter Minister Plasterk about Chikungunya (in Dutch)

 Rijksoverheid

Datum 14 januari 2015

Betreft stand van zaken Chikungunya

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de verspreiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk, inclusief de mogelijke aanpak en mogelijke betrokkenheid van Nederland daarbij. Dit conform uw verzoek daartoe bij brief d.d. 18 december jl. (kenmerk 2014Z23549/2014D47580).

Chikungunya is een ziekte veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door muggen van het geslacht Aedes. Vooral de gelekoortsmug (Aedes aegypti) en de tijgermug (Aedes albopictus) spelen daarbij een belangrijke rol. Beide mug-gen leven in de nabijheid van menselijke nederzettingen en planten zich daar ook voort. Ze zijn lastig te bestrijden en ondanks kortdurende successen bij een inten-sieve aanpak worden (sub)tropische gebieden toch steeds weer ge(her)koloniseerd. Vooral de gelekoortsmug is ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk in ruime mate verspreid.

Stand van zaken epidemie 

Chikungunyakoorts is reeds vele decennia bekend uit Zuidoost Azië en Afrika waar met regelmaat epidemieën zijn beschreven. In Noord- en Zuid-Amerika was de ziekte behoudens incidentele importgevallen tot voor 2013 onbekend. In het na-jaar van 2013 werden de eerste patiënten gediagnosticeerd op St. Martin en sindsdien heeft de epidemie zich naar bijna alle landen binnen de (sub)tropische regio’s van Noord- en Zuid Amerika alsmede de Caribische regio verspreid. In het najaar van 2013 en de winter van 2014 werd vooral Sint Maarten getroffen. In de zomer van 2014 was er een flinke epidemie op Sint Eustatius, en in mindere mate op Aruba. In het najaar en de winter van 2014/2015 heeft zich een forse epidemie op Curaçao voorgedaan welke momenteel zeer duidelijk aan het afnemen is. Bo-naire lijkt tot dusverre redelijk gespaard gebleven hoewel ook daar patiënten zijn gemeld en Saba heeft alleen enkele importgevallen gemeld. Het algemene beeld is dat de epidemie momenteel duidelijk over zijn hoogtepunt heen is.

In verband met het intensieve personenverkeer vanuit de regio met het continen-tale deel van het Koninkrijk zijn er afgelopen maanden ook tientallen importgeval-len vanuit de regio in Nederland gediagnosticeerd. Het risico voor lokale versprei-ding in continentaal Nederland is gezien de afwezigheid van een geschikte vector (mug) afwezig. Pagina 2 van 2 pagina’s (inclusief voorblad)

Aanpak en betrokkenheid Nederland 

Er is geen medische behandeling voor chikungunyakoorts, de therapie beperkt zich tot verlichting van de symptomen en het behandelen van eventuele complica-ties. Lokaal wordt er vanuit de GGD’en ingezet op muggenbestrijding, maar zoals reeds eerder aangegeven is een effectieve aanpak duur en lastig op langere ter-mijn vol te houden.

Vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de regio onder-steund door het verzorgen van diagnostiek, die in eerste instantie lokaal niet mo-gelijk was. Aanvullend hierop heeft het RIVM op Curaçao en Sint Maarten een training verzorgd voor gebruik van een goede diagnostische techniek en heeft geadviseerd over apparatuur en reagentia. Ook is door het RIVM ondersteuning geboden voor registratie en melding aan de EU en de WHO om te voldoen aan onze internationale meldingsplicht en om het verloop van de epidemie goed in beeld te brengen. Tevens is er voor de BES eilanden een meldingsplicht voor Chi-kungunyakoorts ingevoerd.

Een entomoloog heeft vanuit het RIVM op Sint Maarten een training verzorgd over muggenbestrijding.

Vooruitzicht 

Het is te verwachten dat deze ziekte zich in de toekomst met enige regelmaat in de regio zal manifesteren in de vorm van (kleinere) jaarlijkse epidemieën omdat niet alle bewoners in deze eerste epidemie zijn geïnfecteerd. Onderzoek naar een effectievere aanpak van de muggenbestrijding is zeker ook aangewezen, maar dit is een lastig en reeds lang bestaand probleem. De Wereld gezondheidsorganisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

OPEN ARTS & CRAFTS WORKSHOP
Super Bowl @ Scout's Place - February 1