Friday , March 24 2023

Report investigations BES-funds (in Dutch)

Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Kenmerk 2015-0000154365

 Datum 24 maart 2015
Betreft Aanbieding onderzoeksresultaten onderhoud BES-fonds
Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tijdens de Caribisch Nederland tafel van juni 2014 is overeengekomen om onderzoek te laten verrichten naar de toereikendheid van de vrije uitkering.

De aanleiding hiervoor is gelegen in de afspraken van 10-10-10 tussen Nederland en Caribisch Nederland overeengekomen taakverdeling en de bekostiging van uitvoering van deze taken door de eilandgebieden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Ik zal dit rapport betrekken bij de uitkomsten van de evaluatie naar de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (commissie Spies). Vooruitlopend hierop zend ik u het door de onderzoekers opgestelde rapport toe.

Dit rapport zal met de bestuurders van de drie eilanden worden besproken tijdens de Caribisch Nederland week welke nu gepland staat in de week van 8 juni 2015.

Ondertussen zal ik met de betrokken vakdepartementen de uitkomsten van het rapport bespreken waarna, en in samenhang met het rapport van de commissie Spies, de uitkomsten middels een kabinetsstandpunt aan de Tweede en Eerste Kamer zal worden toegezonden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dr. R.H.A. Plasterk

Downloable (In Dutch):
1.The Report: www.sabaweb.nl/onderzoeksrapport-onderhoud-bes-fonds-2015.pdf
2. The Annexes: www.sabaweb.nl/bijlagen-onderzoek-onderhoud-bes-fonds-2015.pdf
ministerie-logo

Volleyball on Saturdays until early May
Concept decision Healthcare Insurance BES-islands